+79661838303
по вопросам рекламы с 9.00-18.00

59 — 128, § 1, Ал

Българския Червен кръст и други юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза. 1, от които пътуващото лице се възползва пряко, са тези, които туроператорът е получил от други данъчно задължени лица и е предоставил на пътуващото лице без изменение. Мястото на изпълнение при доставка на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и […]

59 — 128, § 1, Ал

1 задължително заявява такъв адрес. При промяна на електронния адрес лицето в 7-дневен срок уведомява приходната администрация, освен ако промяната е направена чрез заявяване за вписване в Агенцията по вписванията. Правото по ал. 1 и 2 може да се заяви от лицата пред Агенцията по вписванията при заявяване за вписване на първоначална регистрация по реда […]

59 — 128, § 1, Ал

Регистрираното лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. Лицето дължи данък и за получените облагаеми доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя, и за облагаемите вътреобщностни придобивания, осъществени през този период. За доставка на далекосъобщителни услуги, услуги за […]

59 — 128, § 1, Ал

161 или 163а, когато доставчикът е данъчно задължено лице, получателят трябва да притежава и данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 163а независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено по закона лице. При доставки по чл. 2. посочи документа по чл. 90, ал. 1 — в случаите на внос по чл. […]