+79661838303
по вопросам рекламы с 9.00-18.00

2) Когато За Стоките По Ал

2) Не са стока по смисъла на ал. Не се смята за доставка на стока за целите на този закон преминаването на правото на разпореждане от залогодателя към заложния кредитор по смисъла на чл. 1) Когато туроператор предоставя от свое име стоки или услуги във връзка с пътуването на пътуващо лице, за осъществяването на което […]

2) Когато За Стоките По Ал

1 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът е станал изискуем, разпоредбите на тази глава не се прилагат. 2) Данъкът е дължим от регистрираното лице за данъчния период, през който е издаден данъчният документ, а в случаите, когато не е издаден такъв документ или не е издаден в срока по този […]

Магазин За Батерии PLuMi

Когато не възниква задължение за заплащане на вносни мита на територията на страната при внос на стоки по чл. Данъкът по ал. 1 се включва в резултата за последния данъчен период, декларира се по реда и в срока по чл. 1. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията […]